[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xdm-configlasse wrote:
> 
> Som root på burk1 kör jah i ett xterm xhost +
> sedan loggar jag in på burk2 via ssh2 som en vanlig anv , och verifierar att $DISPLAY är satt till burk1:0
> sen försöker jag starta xeyes, men får felmedelandet "Error: Can't open display:burk1"
> xmms samma sak fast texten "** CRITICAL **: Unable to open display"
> 
> några tipps?

Skicka ett mail till majordomo@vger.kernel.org med texten
subscribe linux-newbie lasse.lindgren@home.se
  
I brevkroppen. 

> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Reply to: