[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualitzo Sid i ara no tinc accents

Albert Solana wrote:

Pot ser culpa d'una reconfiguració del fitxer .Xmodmap en el moment
d'actualitzar-te. Si has creat un nou usuari i sí que li funcionen els
accents, fes un diff d'ambdós fitxers i comproba'n les diferències.

Nomes tinc aquest fitxer .xmodmap a l'usuari on no em van els accents (l'adjunto per si hi trobeu alguna cosa). He vist que aquest fitxer esta relacionat amb el paquet language-env que en dpkg m'ha dit que estava muntat a mitges. L'he esborrat, l'he instal.lat de nou, he fet set-language-env per a l'usuari sense accents, he seleccionat catala a pertot i... el fitxer .xmodmap que ha generat es igual que el que hi havia abans i els accents segueixen sense apareixer (he reiniciat i tal, pero tampoc).

Passa alguna cosa greu si desinstal.lo language-env i esborro aquest .xmodmap o no es plan?

A l'.xmodmap parla d'un teclat PC102 quan al xfreex86 he definit un PC105. Es normal aixo?

(Seguire tirant de Gnome Failsafe mentrestant - gracies per la paciencia)

Quim


! ---- language-env DON'T MODIFY THIS LINE!
!
! This is an `xmodmap' input file for PC 102 key #1 (Linux/XFree86; Spanish) keyboards.
! Automatically generated on Mon Sep 28 15:27:41 1998 by jfs with
! XKeyCaps 2.42; Copyright (c) 1998 Jamie Zawinski <jwz@netscape.com>.
! http://people.netscape.com/jwz/xkeycaps/
!
! This file makes the following changes:
!
! The "F11" key generates F11
! The "Bloq Despl" key generates Scroll_Lock
! The "ª º \" key generates ordfeminine, masculine, and backslash
! The "· 3 #" key generates 3, paragraph, and numbersign
! The "$ 4" key generates 4, dollar, and asciitilde
! The "? '" key generates apostrophe, question, and grave
! The "¡ ¿" key generates exclamdown, questiondown, and asciicircum
! The "Retroceso" key generates BackSpace and Delete
! The "Bloq Num" key generates Num_Lock, and the Mod3 modifier
! The "Q" key generates Q
! The "W" key generates W
! The "E" key generates e, E, eacute, and Eacute
! The "R" key generates R
! The "T" key generates T
! The "Y" key generates Y
! The "U" key generates u, U, uacute, and Uacute
! The "I" key generates i, I, iacute, and Iacute
! The "O" key generates o, O, oacute, and Oacute
! The "P" key generates P
! The "^ ` [" key generates Dgrave_accent, Dcircumflex_accent, and bracketleft
! The "Intro" key generates Return and Linefeed
! The "7 Inicio" key generates Home, KP_7, KP_7, and Home
! The "8 UpArrow" key generates Up, KP_8, KP_8, and Up
! The "9 Re Pag" key generates Prior, KP_9, KP_9, and Prior
! The "A" key generates a, A, aacute, and Aacute
! The "S" key generates S
! The "D" key generates D
! The "F" key generates F
! The "G" key generates G
! The "H" key generates H
! The "J" key generates J
! The "K" key generates K
! The "L" key generates L
! The "Ñ" key generates ntilde, Ntilde, and Dtilde
! The "š ' {" key generates Dacute_accent, Ddiaeresis, and braceleft
! The "4 LeftArrow" key generates Left, KP_4, KP_4, and Left
! The "5" key generates Begin, KP_5, KP_5, and Begin
! The "6 RightArrow" key generates Right, KP_6, KP_6, and Right
! The "> <" key generates less, greater, and bar
! The "Z" key generates Z
! The "X" key generates X
! The "C" key generates C
! The "V" key generates V
! The "B" key generates B
! The "N" key generates N
! The "M" key generates m, M, and mu
! The "1 Fin" key generates End, KP_1, KP_1, and End
! The "2 DownArrow" key generates Down, KP_2, KP_2, and Down
! The "3 Av Pag" key generates Next, KP_3, KP_3, and Next
! The "Alt" key generates Alt_L, and has no modifiers
! The "Alt Gr" key generates Mode_switch, and the Mod2 modifier
! The "0 Ins" key generates Insert, KP_0, KP_0, and Insert
! The ". Supr" key generates Delete, KP_Decimal, KP_Decimal, and Delete

keycode 0x09 =	Escape
keycode 0x43 =	F1
keycode 0x44 =	F2
keycode 0x45 =	F3
keycode 0x46 =	F4
keycode 0x47 =	F5
keycode 0x48 =	F6
keycode 0x49 =	F7
keycode 0x4A =	F8
keycode 0x4B =	F9
keycode 0x4C =	F10
keycode 0x5F =	F11
keycode 0x60 =	F12
keycode 0x6F =	Print
keycode 0x4E =	Scroll_Lock
keycode 0x6E =	Pause
keycode 0x31 =	ordfeminine	masculine	backslash
keycode 0x0A =	1		exclam		bar
keycode 0x0B =	2		quotedbl	at
keycode 0x0C =	3		paragraph	numbersign
keycode 0x0D =	4		dollar		asciitilde
keycode 0x0E =	5		percent
keycode 0x0F =	6		ampersand
keycode 0x10 =	7		slash
keycode 0x11 =	8		parenleft
keycode 0x12 =	9		parenright
keycode 0x13 =	0		equal
keycode 0x14 =	apostrophe	question	grave
keycode 0x15 =	exclamdown	questiondown	asciicircum
keycode 0x16 =	BackSpace	Delete
keycode 0x6A =	Insert
keycode 0x61 =	Home
keycode 0x63 =	Prior
keycode 0x4D =	Num_Lock
keycode 0x70 =	KP_Divide
keycode 0x3F =	KP_Multiply
keycode 0x52 =	KP_Subtract
keycode 0x17 =	Tab
keycode 0x18 =	Q
keycode 0x19 =	W
keycode 0x1A =	e		E		eacute		Eacute
keycode 0x1B =	R
keycode 0x1C =	T
keycode 0x1D =	Y
keycode 0x1E =	u		U		uacute		Uacute
keycode 0x1F =	i		I		iacute		Iacute
keycode 0x20 =	o		O		oacute		Oacute
keycode 0x21 =	P
keycode 0x22 =	Dgrave_accent	Dcircumflex_accent	bracketleft
keycode 0x23 =	plus		asterisk	bracketright
keycode 0x24 =	Return		Linefeed
keycode 0x6B =	Delete
keycode 0x67 =	End
keycode 0x69 =	Next
keycode 0x4F =	Home		KP_7		KP_7		Home
keycode 0x50 =	Up		KP_8		KP_8		Up
keycode 0x51 =	Prior		KP_9		KP_9		Prior
keycode 0x56 =	KP_Add
keycode 0x42 =	Caps_Lock
keycode 0x26 =	a		A		aacute		Aacute
keycode 0x27 =	S
keycode 0x28 =	D
keycode 0x29 =	F
keycode 0x2A =	G
keycode 0x2B =	H
keycode 0x2C =	J
keycode 0x2D =	K
keycode 0x2E =	L
keycode 0x2F =	ntilde		Ntilde		Dtilde
keycode 0x30 =	Dacute_accent	Ddiaeresis	braceleft
keycode 0x33 =	ccedilla	Ccedilla	braceright
keycode 0x53 =	Left		KP_4		KP_4		Left
keycode 0x54 =	Begin		KP_5		KP_5		Begin
keycode 0x55 =	Right		KP_6		KP_6		Right
keycode 0x32 =	Shift_L
keycode 0x5E =	less		greater		bar
keycode 0x34 =	Z
keycode 0x35 =	X
keycode 0x36 =	C
keycode 0x37 =	V
keycode 0x38 =	B
keycode 0x39 =	N
keycode 0x3A =	m		M		mu
keycode 0x3B =	comma		semicolon
keycode 0x3C =	period		colon
keycode 0x3D =	minus		underscore
keycode 0x3E =	Shift_R
keycode 0x62 =	Up
keycode 0x57 =	End		KP_1		KP_1		End
keycode 0x58 =	Down		KP_2		KP_2		Down
keycode 0x59 =	Next		KP_3		KP_3		Next
keycode 0x6C =	KP_Enter
keycode 0x25 =	Control_L
keycode 0x40 =	Alt_L
keycode 0x41 =	space
keycode 0x71 =	Mode_switch
keycode 0x6D =	Control_R
keycode 0x64 =	Left
keycode 0x68 =	Down
keycode 0x66 =	Right
keycode 0x5A =	Insert		KP_0		KP_0		Insert
keycode 0x5B =	Delete		KP_Decimal	KP_Decimal	Delete

clear Shift
clear Lock
clear Control
clear Mod1
clear Mod2
clear Mod3
clear Mod4
clear Mod5

add  Shift  = Shift_L Shift_R
add  Lock  = Caps_Lock
add  Control = Control_L Control_R
add  Mod2  = Mode_switch
add  Mod3  = Num_Lock
! ---- language-env end DON'T MODIFY THIS LINE!

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: