[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualitzo Sid i ara no tinc accentsmuzzol wrote:
prova de posar el LC_ALL= el primer de tots.

Mmmm no te gaire logica. Al nou usuari que he creat el locale surt en aquest mateix ordre i els accents rutllen:

------------------------

quimet@tort:~$ locale
LANG=ca_ES@euro
LC_CTYPE="ca_ES@euro"
LC_NUMERIC="ca_ES@euro"
LC_TIME="ca_ES@euro"
LC_COLLATE="ca_ES@euro"
LC_MONETARY="ca_ES@euro"
LC_MESSAGES="ca_ES@euro"
LC_PAPER="ca_ES@euro"
LC_NAME="ca_ES@euro"
LC_ADDRESS="ca_ES@euro"
LC_TELEPHONE="ca_ES@euro"
LC_MEASUREMENT="ca_ES@euro"
LC_IDENTIFICATION="ca_ES@euro"
LC_ALL=
quimet@tort:~$ àà €€€ òò l·l


----------------

Volia enviar un bug a can Debian pero es tan misterios aixo que ni tan sols se a quin paquet haig d'enviar-lo. Algun cable?

Quim

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: