[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualitzo Sid i ara no tinc accents



On Wed, Apr 07, 2004 at 04:03:08PM +0200, Quim Gil wrote:
> D'altra banda, especificar que fa mesos que vaig amb Sid i mai no havia 
> tingut problemes amb els accents, ha estat alguna cosa relacionada amb 
> l'actualitzacio de paquets d'aquest mati.

Hmm, supose que és pregunta tonta, però tens xbase-clients instal·lat,
no?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: