[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: språkproblem som vanligtJajamensam..pekar på uxterm..vad göra åt detta måntro?


On Sat, 21 Feb 2004, Per Olofsson wrote:

> On Sat, Feb 21, 2004 at 19:34 +0100, Thomas wrote:
> > Frågan är nu vad är egentligen x-terminal-emulator, dvs hur förhåller
> > detta till en vanlig xterm session?
>
> x-terminal-emulator är en symlänk i /etc/alternatives. Gör
> "update-alternatives --display x-terminal-emulator" så ser du vad den
> är satt till. Den kanske pekar på uxterm (xterm i UTF-8-läge)?
>
> --
> Pelle
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>Reply to: