[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xorg + nvidia (el no va mes en sadisme)El Wed, 05 Oct 2011 21:31:25 +0200
cubells <vicent@vcubells.net> va dir:

> > hubble <hubble@telefonica.net>:
> 
> > A veure si m'aclaro:
> 
> Jo també m'estic liant.
> 
> > glxinfo | grep OpenGL
> > OpenGL vendor string: Mesa Project
> > OpenGL renderer string: Software Rasterizer
> > OpenGL version string: 1.4 (2.1 Mesa 7.11)
> > OpenGL extensions:
> >
> > el gallium no surt per enlloc.
> >
> > Serà cosa del kernel?
> 
> 
> Prova a forçar la càrrega del nouveau al xorg.conf posant-hi quelcom així:
> 
> Section "Device"
>     Identifier "Default Device"
>     Driver   "nouveau"
>     Option   "DRI" "on"
>     Option   "AccelMethod" "EXA"  # EXA should fit most cases.
>     Option   "EXAVSync" "on"    # EXAVSync is explained above.
>     Option   "DMAForXv" "on"    # Forced option in order to 
> enable Xv overlay.
>     Option   "ScalerWidth" "2048" # That should fix some very 
> rare bugs.
>     Option   "EnablePageFlip" "on" # It will not be enabled on 
> R5xx cards.
>     Option   "RenderAccel" "on"  # Optional. It should be 
> enabled by default.
>     Option   "AccelDFS" "on"    #Optional. See the man page.
> 
> EndSection
> 
> Section "Screen"
> 	Identifier "Default Screen"
> 	DefaultDepth   24
> 	Option	"ForceGallium" "True"
> EndSection
> 
> O tal vegada quelcom més senzill, com ara simplement:
> 
> Section "Device"
> 	Identifier "Default screen"
> 	Option "ForceGallium" "True"
> EndSection
> 
> La sortida que hauries d'obtindre hauria de ser quelcom així­:
> 
> $ glxinfo | grep OpenGL
> OpenGL vendor string: nouveau
> OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on NV30
> OpenGL version string: 2.1 Mesa 7.10
> OpenGL shading language version string: 1.20
> 
> i hauries d'arribar a + de 4000 frames.
> 
> 
Doncs no. Amb la configuració llarga no arrencquen les X's, dona una errada de que el drm no troba el device, acompanyo el log *error-xorg-llarg*.

Amb la configuració curta arrenquen les X's, però:

hubble@niebla:~$ glxinfo | grep OpenGL
OpenGL vendor string: Mesa Project
OpenGL renderer string: Software Rasterizer
OpenGL version string: 1.4 (2.1 Mesa 7.11)
OpenGL extensions:

I la velocitat ve a ser la mateixa
hubble@niebla:~$ glxgears 
602 frames in 5.0 seconds = 119.831 FPS
700 frames in 5.1 seconds = 138.453 FPS

Moltes gràcies


> 
> -- 
> 
> cubells
> 
> web: vcubells.net
> microblogging: identi.ca/cubells
> xmpp: cubells@jabber.org
> 
> --
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: 4E8CB08D.5060809@vcubells.net">http://lists.debian.org/4E8CB08D.5060809@vcubells.net
> 

Attachment: error-xorg-llarg
Description: Binary data


Reply to: