[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://libapache-mod-mp3On Thu, Apr 26, 2007 at 06:15:04PM +0200, Jordi Gili wrote:
> La veritat es que jo crec que el problema és d'interpretació per part de 
> la traducció, m'explico :
> El primer string menciona apache com a servidor, jo entenc que com a 
> servidor que és, si ja està "iniciat", el que farà es re iniciar-se, 
> mentre que els altres strings, que fan menció a apache-perl, apache-ssl 
> al ser mòduls, si que es carreguen o  tornen a recarregar.

Tornar a carregar la configuració d'un servidor no sempre implica
aturar-lo i tornar-lo a iniciar.Reply to: