[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://sitesummaryOn Sat, Apr 28, 2007 at 11:50:48AM +0200, René Mérou wrote:
> Més traduccions de debian-edu.
> ...
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../sitesummary-client.templates:1001
> msgid ""
> "Insert the URL to the sitesummary collector, where should the sitesummary "
> "information be submitted.  Several URLs can be specified separated by space."
> msgstr ""
> "Inserti l'URL per l'escript sitesumary-collector.cgi, on s'hauria de trobar "
> "la informació del sumari del lloc. Es poden especificar diferents URLs "
> "separades per espais."

"Inseriu l'URL de l'script recolector al que s'hauria d'enviar
la informació de sitesummary. Es pot especificar més d'una URL,
separant-les per espais."

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../sitesummary-client.templates:2001
> msgid "Site:"
> msgstr "Lloc"
 
Falten els dos punts al final.

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../sitesummary-client.templates:2001
> msgid "Insert a string identifying the site where this machine is located."
> msgstr "Inserti una cadena que identifiqui el lloc on està aquesta màquina"
 
Inserti -> Inseriu (es repeteix més en els següents strings)
el lloc on està -> la ubicació d' ?
Falta el punt final.

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../sitesummary-client.templates:3001
> msgid "Sitegroup:"
> msgstr "Nom de grup:"
 
Realment no tinc ni idea de a que es refereix, però la traducció no
se si té gaire sentit. Algú té una mica de context?

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../sitesummary-client.templates:4001
> msgid "Host class:"
> msgstr "Classe del ordinador central:"

del ordinador -> de l'ordinador

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../sitesummary-client.templates:4001
> msgid ""
> "Insert string identifying the host class, like workstation, server, laptop, "
> "thin client etc."
> msgstr ""
> "Inserti la cadena que identifiqui la classe l'ordinador central, com estació "
> "de treball, servidor, portàtil, client lleuger, etc."

la cadena -> una cadena ?
classe l'ordinador -> classe de l'ordinador (d'altra banda, potser
m'agrada més "tipus" que "classe" aquí)

També es podrien remarcar quines són les cadenes de les que s'està
parlant: "com «estació de treball», «servidor», «portàtil»,
«client lleuger», etc."Reply to: