[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [deb-cat] Trobada 2015Ups, vull dir que al final l'he tornat a posar, però afegint una nota.

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: