[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [deb-cat] Trobada 2015Hola,

On Tue, Sep 29, 2015 at 03:50:19PM +0200, Mònica Ramírez Arceda wrote:
> 
> Sembla que hem de reanimar el tema de la trobada!
> 

Per si serveix d'alguna cosa, m'he près la llicència (potser una mica
precipitada?) d'afegir el grup a l'apartat corresponent de la Wiki
[0].
Recordo que, com a wiki, tothom pot modificar-ne el contingut (ho dic
principalment per si algú no se sent còmode amb el país on l'he
inclòs).

[0] https://wiki.debian.org/LocalGroups
-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
Just give Alice some pencils and she will stay busy for hours.

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: