[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [deb-cat] Trobada 2015El Dimecres, 7 d'octubre de 2015, a les 09:23:18, Adrià va escriure:
> Hola,
> 
> On Tue, Sep 29, 2015 at 03:50:19PM +0200, Mònica Ramírez Arceda wrote:
> > Sembla que hem de reanimar el tema de la trobada!
> 
> Per si serveix d'alguna cosa, m'he près la llicència (potser una mica
> precipitada?) d'afegir el grup a l'apartat corresponent de la Wiki
> [0].
> Recordo que, com a wiki, tothom pot modificar-ne el contingut (ho dic
> principalment per si algú no se sent còmode amb el país on l'he
> inclòs).
> 
> [0] https://wiki.debian.org/LocalGroups

recorda que la llista és:

debian-user-catalan, una llista d'usuaris de parla catalana [1]. No es pot 
limitar només a "Catalonia", ja que usuaris de parla catalana hi ha a més 
llocs, per exemple País Valencià, Andorra o les Illes.

Ara, també t'admeto que tota aquesta qüestió està molt contaminada.

Leo

[1] https://www.debian.org/international/Catalan/index.ca.html

-- 
--
Linux User 152692     GPG: 05F4A7A949A2D9AA
Catalonia
-------------------------------------
A: Because it messes up the order in which people normally read text.
Q: Why is top-posting such a bad thing?
A: Top-posting.
Q: What is the most annoying thing in e-mail?

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: