[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [deb-cat] Trobada 2015Entenc que aquesta llista no està lligada a cap territori, és pels que
parlen català i això inclou els que viuen en algun lloc on només ells
parlen català, per tant per mi és més global que un grup local.

Així doncs com que el tema de la llista crec que seria millor
discutir-lo en aquell altre fil on ja es va començar a parlar (i que no
recordo si vaig donar la meva opinió) vaig a esborrar la llista del
recull de grups locals.

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: