[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [deb-cat] Trobada 2015On Wed, Oct 07, 2015 at 09:34:02AM +0200, Leopold Palomo-Avellaneda wrote:
> 
> recorda que la llista és:
> 
> debian-user-catalan, una llista d'usuaris de parla catalana [1]. No es pot 
> limitar només a "Catalonia", ja que usuaris de parla catalana hi ha a més 
> llocs, per exemple País Valencià, Andorra o les Illes.

De fet havia d'associar un grup local (no una llista) a una regió
geogràfica. Es pot posar "Spain" (cap problema) però entenc que
continuaríem excloent gent de la Catalunya Nord (França), Andorra i
L'Alguer (Itàlia). Però encantat de rebre observacions per deixar-ho el
més incloent possible.

-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
The key to building a superstar is to keep their mouth shut.  To reveal
an artist to the people can be to destroy him.  It isn't to anyone's
advantage to see the truth.
		-- Bob Ezrin, rock music producer

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: