[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: VNCserver amb mateix desktopOn Sun, Nov 27, 2005 at 07:00:42PM +0100, Pau Tallada Crespí wrote:
> El que no es pot fer es modificar la resolució del display al qual
> s'està accedint, a no ser que una vegada connectat facis servir algun
> programa per canviar la resolució (KRandRTray), però no sé com afectaria
> això a l'x11vnc.

Crec que tallaria la conexió vnc, i després podries tornar a conectar
amb la resolució desitjada.

-- 
victor piscue - http://piscue.com 
blog: http://piscue.withtheflow.net

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: