[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: VNCserver amb mateix desktopEn/na avisx ha escrit:
> Jo, també  utilitzo x11vnc, amb resolucio 1024x768 a l'ordinador,i
> l'arranco aixi,
> 
> /usr/bin/x11vnc -padgeom 1024x768 -desktop nommakina -cursor arrow -display :0
> 
> pero, es podria fer que la resolucio sigui mes petita??
> 
> al pc hi ha 1024 * 768 pero a mi per administrar-lo m'agradaria 800x600.
> 
L'x11vnc exporta un display existent, i com a tal ha d'exportar la
resolució real. Tot i així, la finestra que t'obre el krdc o el client
vnc que usis la pots redimensionar i el mateix client t'adaptarà la mida
a voluntat.
El que no es pot fer es modificar la resolució del display al qual
s'està accedint, a no ser que una vegada connectat facis servir algun
programa per canviar la resolució (KRandRTray), però no sé com afectaria
això a l'x11vnc.


> moltes gracies
> 
> 2005/11/27, Pau Tallada Crespí <nlj@infonegocio.com>:
> 
>>En/na Andreu Bassols Alcón ha escrit:
>>
>>>Hola,
>>>
>>>Un avantatge del vncserver de Linux front el de windows, és que diversos
>>>usuaris poden crear-se escriptoris i connectar-se a un únic ordinador.
>>>
>>>Però, es pot fer precisament tal com en windows? O sigui, tinc una
>>>sessió X oberta en local, i connectar-m'hi via VNC.
>>>
>>>Si intento obrir el vncserver al mateix lloc que les X es queixa:
>>>
>>>andreu@delhi:~$ vncserver :0
>>>
>>
>>Prova el paquet x11vnc.
>>Et permet compartir un display existent.
>>Permet múltiples connexions a un mateix escriptori i personalitzar els
>>privilegis segons l'usuari.
>>
>>Jo l'utilitzo per a fer manteniments i ajudes remotes i es 3 vegades més
>>ràpid que el tightvnc de windows.
>>
>>
>>>Warning: delhi:0 is not taken because of /tmp/.X0-lock
>>>Remove this file if there is no X server delhi:0
>>>A VNC server is already running as :0
>>>
>>>Gràcies
>>>
>>>
>>>Andreu Bassols i Alcón
>>>Webmestre d'Eines: http://www.eines.info
>>>Weblog personal: http://raims.eines.info
>>>Usuari Linux #291715
>>>
>>
>>
>>--
>>To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
>>with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>>
>>
> 
> 
> Reply to: