[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: VNCserver amb mateix desktopJo, també  utilitzo x11vnc, amb resolucio 1024x768 a l'ordinador,i
l'arranco aixi,

/usr/bin/x11vnc -padgeom 1024x768 -desktop nommakina -cursor arrow -display :0

pero, es podria fer que la resolucio sigui mes petita??

al pc hi ha 1024 * 768 pero a mi per administrar-lo m'agradaria 800x600.

moltes gracies

2005/11/27, Pau Tallada Crespí <nlj@infonegocio.com>:
> En/na Andreu Bassols Alcón ha escrit:
> > Hola,
> >
> > Un avantatge del vncserver de Linux front el de windows, és que diversos
> > usuaris poden crear-se escriptoris i connectar-se a un únic ordinador.
> >
> > Però, es pot fer precisament tal com en windows? O sigui, tinc una
> > sessió X oberta en local, i connectar-m'hi via VNC.
> >
> > Si intento obrir el vncserver al mateix lloc que les X es queixa:
> >
> > andreu@delhi:~$ vncserver :0
> >
> Prova el paquet x11vnc.
> Et permet compartir un display existent.
> Permet múltiples connexions a un mateix escriptori i personalitzar els
> privilegis segons l'usuari.
>
> Jo l'utilitzo per a fer manteniments i ajudes remotes i es 3 vegades més
> ràpid que el tightvnc de windows.
>
> > Warning: delhi:0 is not taken because of /tmp/.X0-lock
> > Remove this file if there is no X server delhi:0
> > A VNC server is already running as :0
> >
> > Gràcies
> >
> >
> > Andreu Bassols i Alcón
> > Webmestre d'Eines: http://www.eines.info
> > Weblog personal: http://raims.eines.info
> > Usuari Linux #291715
> >
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>Reply to: