[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

VNCserver amb mateix desktopHola,

Un avantatge del vncserver de Linux front el de windows, és que diversos usuaris poden crear-se escriptoris i connectar-se a un únic ordinador.

Però, es pot fer precisament tal com en windows? O sigui, tinc una sessió X oberta en local, i connectar-m'hi via VNC.

Si intento obrir el vncserver al mateix lloc que les X es queixa:

andreu@delhi:~$ vncserver :0

Warning: delhi:0 is not taken because of /tmp/.X0-lock
Remove this file if there is no X server delhi:0
A VNC server is already running as :0

Gràcies


Andreu Bassols i Alcón
Webmestre d'Eines: http://www.eines.info
Weblog personal: http://raims.eines.info
Usuari Linux #291715


Reply to: