[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: off-topic: lyx, ispell i catalaHola:

He investigat amb les teves instruccions i:

- Obro el lyx i començo la correcció:
	# ps aux | grep ispell
	totxo   546 0.0 2.6 6128 5024 ?    S  09:05  0:00 ispell -a -d 
catalan -C
- Tanco lyx i obro el corrector del kword (que tb ho fa be):
	# ps aux | grep ispell
	totxo   583 0.4 2.6 6116 5004 ?    S  09:15  0:00 ispell -a -S 
-C -d catala

Les diferencies estan a:
- "catala" a kword i "catalan" a lyx
- L'opció -S al lyx no hi és.

Al fitxer /etc/lyxrc col·loco:
	\spell_command ispell -a -S -C -d catala
i despres
	\spell_command ispell -a -S -C -d catalan
Sense que se solucioni res. Continua sortint:
	# ps aux | grep ispell
	totxo   546 0.0 2.6 6128 5024 ?    S  09:05  0:00 ispell -a -d 
catalan -C
com si el canvi del /etc/lyxrc no tingues cap afecte.

Alguna suggerència. Gracies per la paciència i salutacions. Pep.

A Dimarts 09 Abril 2002 17:28, Jordi Mallach va escriure:
> On Tue, Apr 09, 2002 at 05:05:59PM +0200, Pep Roca wrote:
> segurament.
>
> 65642:jordi@nubol:~$ dpkg -s lyx
> Package `lyx' is not installed and no info is available.
>
> Hmm. Lyx no existeix ací, no puc provar :)

-- 
Josep Roca
Unitat Epidemiologia
Hospital Germans Trias Pujol
Dept. de P., O. i G. i Medicina Preventiva
Universitat Autònoma de Barcelona
http://blues.uab.es/~ikhp0/


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: