[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: off-topic: lyx, ispell i catalaA Dimarts 09 Abril 2002 15:24, Jordi Mallach va escriure:
> On Tue, Apr 09, 2002 at 02:37:04PM +0200, Pep Roca wrote:
> > $ ps aux |grep ispell
> > totxo   934 5.0 0.9 1620 588 pts/2  S  14:33  0:00 grep
> > ispell Però que vol dir això? Gracies per la paciència i salutacions.
> > Pep.
>
> Això ho has fet mentre kmail comprova l'ortografia? Si és així, no tinc
> ni idea per què Kmail ho fa be :)

Disculpa, quan esta oberta l'ortografia del kmail el resultat es:

$ ps aux |grep ispell
totxo   1055 1.1 8.1 6152 5032 ?    S  16:31  0:00 ispell -a -S -C
totxo   1057 5.0 0.9 1620 588 pts/2  S  16:31  0:00 grep ispell

Les opcions són "-a -S -C"? Com li puc dir al lyx que també les col·loqui? 
Gracies i salutacions. Pep.

-- 
Josep Roca
Unitat Epidemiologia
Hospital Germans Trias Pujol
Dept. de P., O. i G. i Medicina Preventiva
Universitat Autònoma de Barcelona
http://blues.uab.es/~ikhp0/


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: