[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: off-topic: lyx, ispell i catalaOn Tue, Apr 09, 2002 at 05:05:59PM +0200, Pep Roca wrote:
> > Això ho has fet mentre kmail comprova l'ortografia? Si és així, no tinc
> > ni idea per què Kmail ho fa be :)
> Disculpa, quan esta oberta l'ortografia del kmail el resultat es:
> totxo   1055 1.1 8.1 6152 5032 ?    S  16:31  0:00 ispell -a -S -C
> 
> Les opcions són "-a -S -C"? Com li puc dir al lyx que també les col·loqui? 

segurament.

65642:jordi@nubol:~$ dpkg -s lyx
Package `lyx' is not installed and no info is available.

Hmm. Lyx no existeix ací, no puc provar :)

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpvTIq4fb82y.pgp
Description: PGP signature


Reply to: