[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: off-topic: lyx, ispell i catalaOn Tue, Apr 09, 2002 at 02:37:04PM +0200, Pep Roca wrote:
> $ ps aux |grep ispell
> totxo   934 5.0 0.9 1620 588 pts/2  S  14:33  0:00 grep ispell
> Però que vol dir això? Gracies per la paciència i salutacions. Pep.

Això ho has fet mentre kmail comprova l'ortografia? Si és així, no tinc
ni idea per què Kmail ho fa be :)

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpgT5CE8wI4H.pgp
Description: PGP signature


Reply to: