[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bản dịch: DebConf17 khép lại tại Montreal và công bố ngày diễn ra DebConf18On 08/14/2017 01:40 PM, Trần Ngọc Quân wrote:
> On 14/08/2017 11:10, Giap Tran wrote:
> Debian là hệ điều hành toàn cầu mà, không nên phân biệt Âu, Á làm gì.
> Nếu ai thấy mình có điều kiện thì tham dự, hoặc/và đóng góp cho hội nghị.
Em có bảo phân biệt gì đâu anh. A cứ troll.
Ý em là anh tham gia đi.

-- 
Giap Tran <txgvnn@gmail.com>
0xB8E9A6F112C2D7B7


Reply to: