[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Dịch: DPN 2017/02hi,
Có bạn nào đăng ký dịch bài này[1] không nhỉ? Bài này hơi dài.
Không biết bạn gái trong buổi nói chuyện tại DebConf 17 này[2] có phải là người trong nhóm mình không nhỉ, hay thấy xinh nên nhận vơ!!

[1] <https://anonscm.debian.org/cgit/publicity/dpn.git/tree/en/2017/02/index.wml>
[2] <https://debconf17.debconf.org/talks/51/>
--
Trần Ngọc Quân.


Reply to: