[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bản dịch: DebConf17 khép lại tại Montreal và công bố ngày diễn ra DebConf18hi,
Có lỗi đánh máy (phải là 17) phần ghi chú của lần commit, chắc tại nóng quá nên thiếu máu lên não ^_^, mong các bạn thông cảm.
Vui lòng kiểm tra tại:
<https://anonscm.debian.org/git/publicity/announcements.git/commit/?id=ed5642367b94e6295ecd5c7256584e3269c12559>
--
Trần Ngọc Quân.


Reply to: