[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bản dịch: DebConf17 khép lại tại Montreal và công bố ngày diễn ra DebConf18Hi anh,

Năm tới tổ chức ở Đài loan, châu Á kìa anh :3.
Em thấy 1 lỗi chính tả ở đây anh (e đính kèm patch). "mời" => "mười" =))

-- 
Giap Tran <txgvnn@gmail.com>
0xB8E9A6F112C2D7B7
--- 20170812.wml	2017-08-14 11:03:11.469950932 +0700
+++ 20170812-fix.wml	2017-08-14 11:03:57.222319299 +0700
@@ -130,7 +130,7 @@
 </p>
 <p>
 Google bắt Ä?ầu há»? trợ Debian bằng cách tài trợ cho DebConf tính ra Ä?ã hÆ¡n
-má»?i nÄ?m rá»?i, là tài trợ vàng ká»? từ DebConf12, và lên mức bạch kim ká»? từ DebConf17 này.
+muá»?i nÄ?m rá»?i, là tài trợ vàng ká»? từ DebConf12, và lên mức bạch kim ká»? từ DebConf17 này.
 </p>
 
 <h2>Thông tin liên h�</h2>

Reply to: