[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dịch: DPN 2017/022017-08-14 2:22 GMT+02:00 Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>:
Không biết bạn gái trong buổi nói chuyện tại DebConf 17 này[2] có phải là người trong nhóm mình không nhỉ, hay thấy xinh nên nhận vơ!!
[2] <https://debconf17.debconf.org/talks/51/>


Phải! Cùng email với bạn hay gửi bản dịch.


-- 
Hai-Nam

Reply to: