[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: base-configOn Thu, Oct 18, 2001 at 12:44:09AM +0200, Ivan Vilata i Balaguer wrote:
> 	Per retocar po's el millor és usar emacs amb el po-mode (sense
>   po-mode és el mateix), sobretot pq permet editar les entrades per
>   separat i més que res pq pots endosar-li un C-C C-V per que et diga
>   si alguna cadena té una sintaxi incorrecta. Sí que hi havia unes
>   quantes incoherències amb cadenes c-format... No conec kbabel, però
>   el mètode vim millor evitar-lo a no ser que vages amb _molt_ d'ull...

Les errades en plá
"foo bar %"
"s baz quux"
que he vist al po, estic mes o menys segur que no els he fet jo. Sí que
vaig en molt de compte amb aquestes coses, potser van pasar coses
xungues al actualitzar el po a la versió mes nova de boot-floppies.

No se, l'emacs no és lo meu, i mira que ho vaig intentar. I la llum de
vim brilla massa fort ja :)

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpiFsRcoSpDq.pgp
Description: PGP signature


Reply to: