[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: base-configOn Mon, Oct 15, 2001 at 07:51:11PM +0200, Jordi Mallach wrote:
> On Mon, Oct 15, 2001 at 07:47:16PM +0200, Antoni Bella wrote:
> > Bé ho s'hom interpretat malament ":(", per cer el kbabel m'agafa el 
> > dbootstrap.po i em diu que hi han erraces de sintàxi. Quin mètode uses pels 
> > po?
> 
> Mètode "vim ca.po". :)

	Per retocar po's el millor és usar emacs amb el po-mode (sense
  po-mode és el mateix), sobretot pq permet editar les entrades per
  separat i més que res pq pots endosar-li un C-C C-V per que et diga
  si alguna cadena té una sintaxi incorrecta. Sí que hi havia unes
  quantes incoherències amb cadenes c-format... No conec kbabel, però
  el mètode vim millor evitar-lo a no ser que vages amb _molt_ d'ull...

  Ivan (praxis, no teologia)

-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@ Powered by Debian GNU/Linux @
"Cogito, sed sum"    	@    apt-get a life!    @

Attachment: pgptVVmkInVmO.pgp
Description: PGP signature


Reply to: