[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Manual d'Instal·lació [Revisió]On Thu, Oct 18, 2001 at 04:14:57AM +0200, Antoni Bella wrote:
>  Crec que fora bço avisar-te de que l'adreça de la llista és -i18n- en 
> comptes de la "l" que has posat en aquest correu.

> > To: Antoni Bella <bella5@teleline.es>
> > Cc: Debian en català <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>

Aquesta adreça és perfectament correcta... debian-i18n-catalan no
existeix...

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpx5MzvTHaio.pgp
Description: PGP signature


Reply to: