[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dbootstrap.ca.poOn Thu, Oct 18, 2001 at 12:32:59AM +0200, Ivan Vilata i Balaguer wrote:
> 	Vaja, acabe de trobar una clavada de pota en una traducció
>   que jo mateix vaig corregir:
>   
>   http-fetch.c:282
> 	Conectant -> Connectant

Açò, junt a "disc flexible" "rranc" i altres errors meus recurrents els
vaig a corregir amb un search & replace, i després començarè a aplicar
els canvis de Antoni un a un. Faré un resum dels dubtes i les coses que
no he aplicat i ho manaré a la llsita.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpMEklCzTzaT.pgp
Description: PGP signature


Reply to: