[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: base-config (correccions)-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

A Dilluns 15 Octubre 2001 15:05, Jordi Mallach va escriure:
> A veure si algú pot pegar una ullada ràpida a aquesta traducció.
>
> Algú ha mirat la traducció de dbootstrap ja?
>
> Jordi

Vejam s'hom estat intentant guardar una compatibilitat amb el diferent parlar 
al que està traduit pel que si trobes que he canviat quelcom inacceptable 
prent-ho amb calma. :)

També he traduit un trozet que faltava.

Crec que tindriem que vigilar amb la longitud de les línies i el nombre de 
les mateixes. Ja ho veurem en la instal·lació?

Apa ja diràs ara vaig a pel monstre.
- -- 

  Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# [Pàgina de traduccions del nucli Linux]          |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/traduccions.htm
# [Traduciones al catalan del Nucleo Linux]        |
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.12 - XFree86 4.1.0-7

- -
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iD8DBQE7yzGHGfXdVUGHvegRAjImAJ4m6O+QKg/Z26xG0szeynGOHa15xACeII8J
Q3hAPbVVwGfMa9tCHJWHouA=
=nDJQ
-----END PGP SIGNATURE-----
--- apt-setup.templates.ca	Mon Oct 15 18:11:54 2001
+++ apt-setup.difer	Mon Oct 15 20:19:52 2001
@@ -7,13 +7,13 @@
 Apt can access the Debian archive in a variety of ways. Choose the access
 method apt should use. For example if you have a Debian cd, select
 "cdrom", while if you plan to install via a Debian mirror, choose "ftp" or
- "http". 
+ "http".
 .
- ${note} 
-Description-ca: Seleccioneu el mètode d'apt per accedir al arxiu de Debian.
- Apt pot accedir el arxiu de Debian de diferents maneres. Seleccioneu el
- mètode d'accés que deuria utilitzar apt. Per exemple, si teniu un CD de
- Debian, seleccioneu "cdrom", o si planegeu instal·lar des de una rèplica de
+ ${note}
+Description-ca: Seleccioneu el mètode de apt per accedir a l'arxiu de Debian.
+ Apt pot accedir a l'arxiu de Debian de diferents maneres. Seleccioneu el
+ mètode d'accés que hauria d'utilitzar apt. Per exemple, si teniu un CD de
+ Debian, seleccioneu "cdrom", o si planegeu instal·lar des d'una rèplica de
 Debian, seleccioneu "ftp" o "http".
 .
 ${note}
@@ -26,9 +26,9 @@
 Description: Select a country:
 Select the country the mirror should be in. The goal is to find a mirror
 that is close to you on the network -- be aware that near countries, or
- even your own, may not be the best choice. 
+ even your own, may not be the best choice.
 Description-ca: Seleccioneu un país:
- Seleccioneu el país on deuria estar la rèplica. El objectiu és trobar una
+ Seleccioneu el país on hauria d'estar la rèplica. L'objectiu és trobar una
 rèplica que estiga prop en la xarxa -- teniu en compte que els països mes
 propers, o inclús el vostre, poden no ser la millor opció.
 
@@ -39,15 +39,15 @@
 Default: http.us.debian.org
 Description: Choose the Debian mirror to use:
 Select the Debian mirror apt should use. You should select a mirror that
- is close to you on the net. 
+ is close to you on the net.
 Description-ca: Seleccioneu la rèplica de Debian a utilitzar:
 Seleccioneu la rèplica de Debian que voleu fer servir servir amb apt.
- Deuríeu seleccionar una rèplica que estiga a prop vostre en la xarxa.
+ Haurieu de seleccionar una rèplica que estiga a prop vostre en la xarxa.
 
 Template: apt-setup/hostname
 Type: string
 Description: Enter mirror hostname:
- Enter the hostname of the Debian mirror you want to use. 
+ Enter the hostname of the Debian mirror you want to use.
 Description-ca: Introduïu el nom de la màquina de la rèplica.
 Introduïu el nom de la màquina de la rèplica de Debian que voleu utilitzar.
 
@@ -56,14 +56,14 @@
 Default: /debian
 Default-ca: /debian
 Description: Enter mirror directory:
- Enter the directory the Debian mirror is located in. 
+ Enter the directory the Debian mirror is located in.
 Description-ca: Introduïu el directori de la rèplica:
 Introduïu el directori on està situada la rèplica de Debian.
 
 Template: apt-setup/baddir
 Type: note
 Description: Mirror not found.
- The directory you entered does not exist. 
+ The directory you entered does not exist.
 Description-ca: No s'ha trobat la rèplica.
 El directori que heu introduït no existeix.
 
@@ -71,7 +71,7 @@
 Type: note
 Description: Mirror not found.
 The directory you entered does not contain a subdirectory named "dists",
- so it doesn't seem to be a Debian mirror. 
+ so it doesn't seem to be a Debian mirror.
 Description-ca: No s'ha trobat la rèplica.
 El directori que heu introduït no conté un subdirectori anomenat "dists",
 així que no pareix ser una rèplica de Debian.
@@ -81,7 +81,7 @@
 Description: Enter CD ROM device file:
 This program was unable to auto-detect a CD ROM drive, or there is no
 usable CD in the drive. Enter the device file to use to access your CD
- ROM, and place a Debian CD in the drive. 
+ ROM, and place a Debian CD in the drive.
 Description-ca: Introduïu el fitxer del dispositiu del CD ROM:
 Aquest programa no ha pogut auto detectar una unitat de CD ROM, o no hi ha
 cap CD utilitzable en la unitat. Introduïu el dispositiu que voleu fer
@@ -91,9 +91,9 @@
 Type: note
 Description: Bad CD
 Your CD drive was detected, but it does not seem to have a Debian CD in
- it. 
+ it.
 Description-ca: CD erroni
- S'ha detectat la unitat de CD, però no pareix contendre un CD de Debian en
+ S'ha detectat la unitat de CD, però no pareix contindre un CD de Debian en
 ell.
 
 Template: apt-setup/cd/another
@@ -101,25 +101,25 @@
 Default: false
 Description: Scan another CD?
 If you have another Debian CD (for example, the second in a two CD set),
- you should insert and scan it now. 
+ you should insert and scan it now.
 Description-ca: Escanejar un altre CD?
- Si teniu un altre CD de Debian (per exemple, el segon en un joc de dos CDs),
- deuríeu insertar-ho i escanejar-ho ara.
+ Si teniu un altre CD de Debian (per exemple, el segon en un joc de dos CD),
+ hauríeu de insertar-lo i escanejar-ra.
 
 Template: apt-setup/non-free
 Type: boolean
 Default: false
 Description: Use non-free software?
 Some non-free software has been made to work with Debian. Though this
- software is not at all a part of Debian, standard Debian tools can be 
+ software is not at all a part of Debian, standard Debian tools can be
 used to install it. This software has varying licenses which may prevent
 you from using, modifying, or sharing it. Do you want to have it available
 anyway?
 Description-ca: Utilitzar programari non-free?
 Hi ha un poc de programari no lliure (non-free) que s'ha preparat per a que
- funcione amb Debian. Encara que aquest programari no es de cap manera part
- de Debian, es poden utilitzar les eines de Debian per instalar-ho. Aquest
- programari tenen llicències variades que poden previndre la seva utilització,
+ funcioni amb Debian. Encara que aquest programari no es de cap manera part
+ de Debian, es poden utilitzar les eines de Debian per instalar-lo. Aquest
+ programari té vàries llicències que poden previndre la seva utilització,
 modificació o distribució. Voleu que estiga disponible de tota manera?
 
 Template: apt-setup/non-us
@@ -129,10 +129,10 @@
 Some software in Debian must be downloaded from sites outside the United
 States. This includes some cryptographic software, and some software with
 patent problems in the US. Do you want this software to be made available
- to you? 
+ to you?
 Description-ca: Utilitzar programari non-US?
 Algun programari de Debian ha de ser descarregat des de llocs fora dels
- Estats Units. Açò inclueix algun programari amb criptografia, i alguns
+ Estats Units. Açò inclueix algun programari amb criptografia i alguns
 programes amb problemes de patents en els EUA. Voleu que aquest programari
 estiga disponible?
 
@@ -145,9 +145,9 @@
 software is not at all a part of Debian, but standard Debian tools can be
 used to install it. Would you like to have it available?
 Description-ca: Utilitzar programari contrib?
- Hi ha programari addicional que s'ha preparat per a que funcione amb Debian.
+ Hi ha programari addicional que s'ha preparat per a que funcioni amb Debian.
 Encara que aquest programari és lliure, depèn de programari propietari
- (non-free) per a que funcione. Aquest programari no és part de Debian, però
+ (non-free) per a que funcioni. Aquest programari no és part de Debian, però
 les eines comuns de Debian es poden utilitzar per instal·lar-ho. Voleu que
 estiga disponible?
 
@@ -163,7 +163,7 @@
 buggy. Which version of Debian do you wish to install?
 Description-ca: Seleccioneu la distribució de Debian que voleu fer servir:
 Debian te algunes variants. Stable està ben testejada i canvia en rares
- ocasions. Unstable no està testejat i canvia freqüentment. Testing està en
+ ocasions. Unstable no està testejada i canvia freqüentment. Testing està en
 mig, i conté moltes de les noves versions de unstable si no tenen moltes
 errades. Quina versió de Debian voleu instal·lar?
 
@@ -172,13 +172,13 @@
 Description: Failed to access the Debian archive
 When I tried to access the debian archive using the information you
 provided, apt gave the following error. I will run through the questions
- again, try to correct the error. 
+ again, try to correct the error.
 .
- ${apt_error} 
-Description-ca: No s'ha pogut accedir al arxiu de Debian
- Quan s'ha intentat accedir al arxiu de Debian fent servir la informació que
+ ${apt_error}
+Description-ca: No s'ha pogut accedir a l'arxiu de Debian
+ Quan s'ha intentat accedir a l'arxiu de Debian fent servir la informació que
 heu proveït, apt ha tornat el següent error. Ara es tornaràn a fer les
- preguntes de nou, intenteu corregir la errada.
+ preguntes de nou, intenteu corregir l'errada.
 .
 ${apt_error}
 
@@ -190,7 +190,7 @@
 However, you may want to add another source to apt, so it can download
 packages from more than one location.
 Description-ca: Afegir un altra font d'apt?
- Apt ja està configurat, i ja deuria ser possible instal·lar paquets Debian.
+ Apt ja està configurat i ja hauria de ser possible instal·lar paquets Debian.
 De tota manera, potser voleu afegir un altra font per apt, per a que puga
 descarregar paquets des de més d'un lloc.
 
@@ -200,20 +200,20 @@
 Choices-ca: editar, tornar a la copia de seguretat
 Description: What do you want to do?
 The entries you made in sources.list did not work. Here is the error
- message from apt: 
+ message from apt:
 .
- ${apt_error} 
+ ${apt_error}
 .
 I have a backup of the sources.list from before you edited it. Should I
 revert to that backup, or would you like to edit the existing file and fix
- it? 
+ it?
 Description-ca: Que voleu fer?
 Les entrades que heu fet en sources.list no han funcionat. Aquest és el
 missatge d'error d'apt:
 .
 ${apt_error}
 .
- S'ha guardat una còpia de seguretat de sources.list d'avanç de que l'editareu.
+ S'ha guardat una còpia de seguretat de sources.list d'avans de que l'editàreu.
 Voleu tornar a aquesta còpia, o voleu editar el fitxer existent per
 arreglar-ho?
 
@@ -222,11 +222,11 @@
 Description: Cannot access non-US software.
 I cannot access the Debian archive site that contains non-US software, so
 that software will not be made available to you. The error message I
- received from apt was: 
+ received from apt was:
 .
- ${apt_error} 
+ ${apt_error}
 Description-ca: No es pot accedir al programari non-US.
- No s'ha pogut accedir el lloc amb el arxiu de Debian que conté programari
+ No s'ha pogut accedir al lloc amb l'arxiu de Debian que conté programari
 non-US, així que aquest programari no estarà disponible. El missatge d'error
 que ha tornat apt és:
 .
@@ -236,15 +236,16 @@
 Type: string
 Description: Enter http proxy information, or leave blank for none:
 If you need to use a http proxy to access the outside world, enter the
- proxy information here. Otherwise, leave this blank. 
+ proxy information here. Otherwise, leave this blank.
 .
 When entering proxy information, use the standard form of
 "http://[[user][:pass]@]host[:port]/";
-Description-ca: Introduïu la informació del proxy de http, o deixeu en blanc per cap.
- Si teniu que fer servir un proxy http per accedir el mon exterior, introduïu
+Description-ca: Introduïu la informació del proxy de http, o deixeu en blanc per
+ a cap.
+ Si teniu que fer servir un proxy http per accedir al mon exterior, introduïu
 la informació del proxy ací. Si no, deixeu açò en blanc.
 .
- Quan introduïu la informació del proxy, feu servir la forma estandar de
+ Quan introduïu la informació del proxy, feu servir la forma estàndard de
 "http:///[[user][:pass]@]lloc[:port]/";
 
 Template: apt-setup/security-updates
@@ -257,7 +258,7 @@
 good idea.
 Description-ca: Utilitzar actualitzacions de seguretat de security.debian.org?
 Debian proporciona actualitzacions de seguretat via el lloc web
- http://security.debian.org/ . Voleu que aquestes actualitzacions es comproven
+ http://security.debian.org/ . Voleu que aquestes actualitzacions es comprovin
 cada vegada que actualitzeu el sistema? Si esteu connectats a Internet, açò
 és generalment una bona idea.
 
--- templates.ca	Mon Oct 15 18:12:02 2001
+++ templates.difer	Mon Oct 15 20:44:17 2001
@@ -2,7 +2,7 @@
 Type: note
 Description: Congratulations, you have successfully installed Debian!
 This program will now walk you through the process of setting up your
- newly installed system. It will start with the basics -- time zone 
+ newly installed system. It will start with the basics -- time zone
 selection, setting a root password and adding a user, and then progress to
 installing additional software to tune this new Debian system to your
 needs.
@@ -21,21 +21,21 @@
 Default: true
 Description: Shall I remove the pcmcia packages?
 It seems your system doesn't need PCMCIA. It was installed with the rest
- of the kernel, but can be removed now. 
-Description-ca: Voleu llevar els paquets de PCMCIA?
- Pareix que el vostre sistema no necessita PCMCIA. Es va instal·lar amb la
+ of the kernel, but can be removed now.
+Description-ca: Voleu eliminar els paquets de PCMCIA?
+ Pareix que el vostre sistema no necessita PCMCIA. És va instal·lar amb la
 resta del nucli, però ja es pot desinstal·lar.
 
 Template: base-config/use-ppp
 Type: boolean
 Default: false
 Description: Do you want to use a PPP connection to install the system?
- If you have an account on an ISP, and you want to use it to fetch the 
+ If you have an account on an ISP, and you want to use it to fetch the
 packages to install on the system from the Internet, you may configure the
- PPP service now, and I will open a PPP connection to your ISP. 
+ PPP service now, and I will open a PPP connection to your ISP.
 Description-ca: Voleu fer servir una connexió PPP per instal·lar el sistema?
- Si teniu un compte en un proveïdor d'Internet i voleu fer-la servir per
- descarregar els paquets a instal·lar al sistema des de Internet, podeu
+ Si teniu un compte en un proveïdor d'Internet i el voleu fer servir per
+ descarregar els paquets a instal·lar en el sistema des d'Internet, podeu
 configurar el servei PPP ara, i després s'obrirà una connexió PPP al vostre
 proveïdor.
 
@@ -51,14 +51,14 @@
 are aimed at letting you set up a system for specific tasks. After tasksel
 is run, you will have an chance to fine-tune the selected packages.
 Description-ca: Executar tasksel?
- En aquest punt, el vostre sistema Debian és mínim i es composa només del
- programari necessari per arrencar un sistema complet. Probablement deuríeu
- afegir programari addicional ara, per adequar-ho a les vostres necessitats.
- Una manera de seleccionar software addicional és amb el programa 'tasksel'.
- Tasksel vos permet triar d'entre varies col·leccions de programari
- predefinides, que estàn orientades a configurar un sistema per tasques
- específiques. Després de que s'execute tasksel, tindreu la oportunitat de
- afinar els paquets seleccionats.
+ En aquest punt, el vostre sistema Debian és mínim i és composa només del
+ programari necessari per arrencar un sistema complet. Probablement hauríeu
+ d'afegir el programari addicional ara, per adequar-ho a les vostres necessitats.
+ Una manera de seleccionar programari addicional és amb el programa "tasksel".
+ Tasksel vos permet triar d'entre vàries col·leccions de programari
+ predefinides, que estan orientades a configurar un sistema per a tasques
+ específiques. Després de que s'executi tasksel, tindreu la oportunitat d'afinar
+ els paquets seleccionats.
 
 Template: base-config/run-dselect
 Type: boolean
@@ -71,11 +71,11 @@
 you didn't pick any tasks, this is your chance to select individual
 packages for installation.
 Description-ca: Executar dselect?
- 'dselect' s'utilitza per seleccionar quins dels milers de paquets de
+ "dselect" s'utilitza per seleccionar quins dels milers de paquets de
 programari inclosos en Debian deurien instalar-se en el vostre sistema
 Debian. Si ja heu seleccionat algunes tasques amb tasksel, podeu
 fer servir dselect per afinar els paquets seleccionats i seleccionar paquets
- addicionals també. Si no vau triar cap tasca, aquesta és la vostra
+ addicionals també. Si no vàreu triar cap tasca, aquesta és la vostra
 oportunitat per seleccionar paquets individuals per instalar-los.
 
 Template: base-config/install-problem
@@ -85,18 +85,25 @@
 One or more packages failed to install. This is probably due to bugs in
 the packages. (Sorry; Debian's not perfect!) Simply trying to install
 those packages (or a slightly different set of packages) again may work
- around the problem, or at least move the installation process along a 
+ around the problem, or at least move the installation process along a
 little further. If you decide not to try again, bear in mind that some
 packages on your system will be in a broken state until you manually
- resolve the problem. 
-Description-ca: 
+ resolve the problem.
+Description-ca: Paquets que fallen a l'instal·lar. Reintentar-ho?
+ Un o més d'un paquet falla a l'instal·lar. Això probablement és degut a
+ erradea (bugs) en el paquet. (Disculpeu: Però Debian no és perfecte!)
+ Simplement probeu d'instal·lar aquest paquet (o un joc de paquets diferent)
+ un altre cop per a evitar el problema o per fer avançar el proces
+ d'instal·lació una mica. Si decidiu no reintentar-ho tingueu en compte que
+ alguns paquets han quedat al seu sistema en estat trencat (broken) fins que
+ ho resolgueu manualment.
 
 Template: base-config/stop-ppp
 Type: boolean
 Default: true
 Description: Do you want me to close the PPP connection?
 The installation is complete. I can close the PPP connection to your ISP
- now or I can keep it open if you want. 
+ now or I can keep it open if you want.
 .
 If you decide to keep it open, remember to use 'poff' to close it when you
 finish.
@@ -104,8 +111,8 @@
 La instal·lació s'ha completat. Ara podeu tancar la connexió PPP al vostre
 proveïdor d'Internet o la podeu deixar oberta si voleu.
 .
- Si decidiu deixar-la oberta, recordeu utilitzar l'ordre 'poff' per tacar-la
- quan acabeu.
+ Si decidiu deixar-la oberta, recordeu utilitzar l'ordre "poff" per a
+ tancar-la quan acabeu.
 
 Template: base-config/login
 Type: note
@@ -114,7 +121,7 @@
 .
 Thank you for choosing Debian!
 Description-ca: Divertiu-vos!
- Ara ja podeu identificar-vos en el indicatiu login:.
+ Ara ja podeu identificar-vos en l'indicatiu: login.
 
 Template: base-config/login-with-tty
 Type: note
@@ -130,13 +137,13 @@
 .
 Thank you for choosing Debian!
 Description-ca: Divertiu-vos!
- Ara ja podeu identificar-vos en el indicatiu login:.
+ Ara ja podeu identificar-vos en l'indicatiu: login.
 .
- També vos podeu aprofitar de les funcionalitats multi-tarea de Debian
+ També vos podeu aprofitar de les funcionalitats multi-tasca de Debian
 polsant <Alt Esquerra><Fn> (Command Esquerra> en un teclat de Macintosh) per
- canviar a una 'consola virtual', on n és el nom de la consola virtual a la
+ canviar a una "consola virtual", on n és el nom de la consola virtual a la
 que voleu canviar. Per exemple, si voleu canviar a la consola virtual #3,
 tindreu que polsar <Alt Esquerra><F3>, i per tornar a aquesta consola
 virtual (consola virtual #1), deuríeu pressionar <Alt Esquerra><F1>.
 .
- Gracies per triar Debian!
+ Gràcies per triar Debian!
--- tzsetup.templates.ca	Mon Oct 15 18:11:58 2001
+++ tzsetup.difer	Mon Oct 15 20:48:29 2001
@@ -10,9 +10,9 @@
 system that also runs other operating systems).
 .
 The hardware clock says the time is now ${hwtime}.
-Description-ca: Està el rellotge de maquinari fixat a GMT?
+Description-ca: Està el rellotge del maquinari fixat a GMT?
 Els rellotges de sistema Unix estàn generalment fixats a GMT ("Greenwich
- Mean Time", també conegut com "Hora Universal Coordinada", o UTC). El
+ Mean Time", també conegut com a "Hora Universal Coordinada", o UTC). El
 sistema operatiu sap la vostra zona horària i converteix la hora del sistema
 a la hora local. Podeu especificar si el rellotge de maquinari està en GMT
 (recomanat per sistemes només-Linux) o hora local (que pot ser més convenient
@@ -23,17 +23,20 @@
 Default: false
 Description: Do you want to change your current time zone?
 Your current time zone is set to ${timezone}.
-Description-ca: Voleu canviar la vostra zona horaria actual?
- La vostra zona horaria està fixada a ${timezone}.
+Description-ca: Voleu canviar la vostra zona horària actual?
+ La vostra zona horària està fixada a ${timezone}.
 
 Template: tzconfig/geographic_area
 Type: select
-Choices: Africa, America, US, Canada, Asia, Atlantic Ocean, Australia, Europe, Indian Ocean, Pacific Ocean, System V style time zones, None of the above
-Choices-ca: Àfrica, Amèrica, EUA, Canadà, Àsia, Oceà Atlàntic, Austràlia, Europa, Oceà Índic, Oceà Pacífic, zones horaris estil System V, Cap de les anteriors
+Choices: Africa, America, US, Canada, Asia, Atlantic Ocean, Australia, Europe,
+ Indian Ocean, Pacific Ocean, System V style time zones, None of the above
+Choices-ca: Àfrica, Amèrica, EUA, Canadà, Àsia, Oceà Atlàntic, Austràlia,
+ Europa, Oceà Índic, Oceà Pacífic, Zones horàries a l'estil System V, cap de
+ les anteriors
 Description: What area do you live in?
 Pick the geographic area in which you live.
 Description-ca: En quina regió viviu?
- Seleccioneu el àrea geogràfica en la que viviu.
+ Seleccioneu l'àrea geogràfica en la que viviu.
 
 Template: tzconfig/select_zone
 Type: select
@@ -42,9 +45,9 @@
 Description: Select a city or time zone:
 Cities represent the time zone in which they are located, so you may
 choose any city in your time zone.
-Description-ca: Seleccioneu una ciutat o zona horaria:
- Les ciutats representen la zona horaria en les que estàn situades, així que
- podeu escollir qualsevol ciutat en la vostra zona horaria.
+Description-ca: Seleccioneu una ciutat o zona horària:
+ Les ciutats representen la zona horària en les que estàn situades, així que
+ podeu escollir qualsevol ciutat de la vostra zona horària.
 
 Template: tzconfig/settings
 Type: note
@@ -52,7 +55,7 @@
  Local time is now:     ${tzdate}
  Universal Time is now:   ${utdate}
  Time zone is set to:    ${timezone}
-Description-ca: Zona horaria seleccionada.
+Description-ca: Zona horària seleccionada.
  La hora local és:      ${tzdate}
  La Hora Universal és:    ${utdate}
  La zona horaria és:     ${timezone}

Reply to: