[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LiS-styret] Re: Commercial involvement of SLX Debian Labs in Debian Edu marketHm, this discussion should not take place on
debian-edu@lists.debian.org, which is an english-speaking mailing
list. I suggest we either convert to english or move to
linuxiskolen@skolelinux.no. The discussion is fairly specific to how
we are doing in things in Norway, so it might be more sensible to move
it to linuxiskolen@. I suggests your reply goes there.

[Morten Ingebrigtsen]
> Som jeg forstår er kjernen i denne diskusjonen en kontrakt mellom
> SLX D.L. (for "oppstartshjelp" og tredjelinje support) og firma X
> (som kompetanseleverandør mot sluttkunde).

[Knut Yrvin]
> Slik jeg ser det har kjernen i denne siskusjonen blitt til om Linux Labs, 
> FAJ og andre i "Linux i skolen" skal ha informasjon om hva konkurrerende 
> foretak kontakter SLX Debian Labs om - før slike firma selv ønsker å gå ut 
> med informasjon. 

Det er visst mange syn på hva som er kjernepunktene i diskusjonen. På
ett nivå diskuteres det hvilken stilling SLX Debian Labs skal ha i et
marked basert på skolelinux, og på et annet nivå diskuteres det
hvorvidt deltagerne i skolelinux prosjektet skal ha innsyn i det som
SLX Debian Labs og dets representanter foretar seg. Begge deler er
viktige diskusjoner, og det er bra at vi får en klargjoring og
repetisjon av hvordan dette henger sammen.

> Prinsippielt er dette problematisk da det griper rett inn i
> habiliteten til de som spør som å vita hva konkurrenter foretar seg
> - før ting er ferdig forhandlet. Hvor riktig er det at f.eks. et
> styremedlem som samtidig er daglig leder i "Linux-firma X" får vite
> hva konkurrerende selskap som heter "Linux-firma Y" spør SLX Debian
> Labs om?

Slik avsnittet over er formulert kan det virke veldig provoserende og
det kan også leses som å antyder at de som deltar i debatten så langt
har en skjult agenda. Jeg håper det ikke var ment slik. Jeg ser i
alle fall ingen grunn til at noen skal gå til fordekte personangrep
når det jo faktisk har vært litt lite informasjon om det som foregår.

Jeg sitter jo midt i smørøyet, og får mer informasjon om det som
foregår enn jeg klarer å konsumere og formidle, men ser jo mye som
kunne vært mer kjent og som kunne gitt både inspirasjon og verdifulle
innspill, ikke når ut på lista. Det er blitt bedre, og ukerapportene
som trigget hele denne diskusjonen er jo ment å formidre hva som
foregår rundt om i prosjektet. Ukerapportene viser seg jo dermed å
fungere, selv om de etter lang tid uten like mye korte oppsummeringer
skaper litt forvirring og usikkerhet blant de som ikke har fått med
seg alle fasettene av prosjektet ennå.

Og et kort svar til Mortens spørsmål om prosjektet og SLX Debian Labs
skal selge tjenester eller ikke, så er svaret ja, begge deler. Der
det finnes eksisterende tilbydere av de tjenestene som etterlyses skal
prosjektet videreformidle kontakt mellom kjøpere og selgere. For
endel tjenester er dette det aller beste. Der det ikke finnes
tilgjengelige tilbydere for de tjenester som trengs, så må prosjektet
forsøke å tilby disse som en selger av tjenester. Det er også endel
tjenester det ikke er naturlig å sette bort til kommersielle
leverandører. Koordinering av hele prosjektet og innkjøp av endel
support og utviklingstjenester er eksempel på slike. I tillegg kommer
blant annet utgifter til utviklersamlinger og drift av
medlemsorganisasjonen, og sammen tugjør disse utgiftene nå i overkant
av 2 mill i året.

Disse pengene forskutteres nå av NUUG Foundation via SLX Debian Labs,
men vi altså må finne en måte å få inn en betydelig sum i året for å
holde prosjektet gående med samme tempo som i dag.Reply to: