[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mixmaster mail inte sendt av exim4On Sat, 2007-02-24 at 20:38 +0100, Niels Larsen wrote:
> Här är uddrag från: /var/log/exim4/mainlog efter at ha sänt med mutt:
> R=smarthost T=remote_smtp_smarthost defer (-53): retry time not reached for 
> any host
> Ser den samme string från månge av mailene, som inte är sänt med mixmaster?
> ****

Okej, jag trodde du skulle få samma felmeddelande. Hur som helst så
borde det fungera oavsett om du använder mutt eller mixmaster om Exim är
rätt inställd.

> xxxxxx032.localdomain är endast namnet på min komputer, som jag har fått 
> automatisk av Telia, som är min ISP. 
> Jag har xx'et lite, så inte min private id finns.
> Jag använder mailin.telia.com som min pop server (inkommande mail), och 
> mailout.telia.com som min smtp server (utgående mail), och dissa fungerar bra 
> till alle mine vanlige mails (jag använder kmail som min vanlige mail klient 
> program).

Tanken med smarthost är att det ska fungera ungefär som när du skickar
mail från kmail. Med andra ord skickar din dator vidare mailen till
mailout.telia.com. Du får ställa in Exim att använda samma adress
(mailout.telia.com) när du väljer smarthost.

Jag tror att den här guiden kan hjälpa dig också,
http://trekweb.com/~jasonb/articles/exim4_courier/conftlsauth.html
Se kapitel 3.2 "Connecting to a smarthost over TLS with Authentication".

Du vet att du kan ändra inställningarna i Exim genom att köra
"dpkg-reconfigure exim4-config" som root?

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: