[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med nätetOn Sat, Nov 30, 2002 at 01:03:54AM +0100, Jonas Jacobsson wrote:
> Beror numreringen av interface på vilken ordning man laddar drivarna?

Ja, du kan dock byta namn på dina interface, se nameif(8).

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgp8FCA4b98BR.pgp
Description: PGP signature


Reply to: