[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: XterminalOn Mon, Feb 17, 2003 at 10:58:13PM +0100, Marcin Sochacki wrote:
> 
> tftp działa po UDP a nie TCP.
> 
rzeczywiście, przepraszam za rozpęd.

xt:/home/swierczu# nmap -sU localhost

Starting nmap V. 2.54BETA31 ( www.insecure.org/nmap/ )
Interesting ports on xt (127.0.0.1):
(The 1454 ports scanned but not shown below are in state: closed)
Port    State    Service
67/udp   open    dhcp          
111/udp  open    sunrpc         
878/udp  open    unknown         
1024/udp  open    unknown         
2049/udp  open    nfs           

tftp działa na 69 porcie, czyli wynika że usługa nie jest uruchomiona
(chyba że robi to dynamicznie dhcpd w monecie przydziału adresu - jutro
posnifuję to będę wiedział).
-- 
             ----------------------------------
Pozdrowienia,     //  Keep It Simple Stupid!   // 
Bartek.        // http://sknauk.wpk.p.lodz.pl // 
           ---------------------------------Reply to: