[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

La censura vinculada a l'espionatge de GoogleHe intentat donar dades bancàries a un company per a què fes una
contribució dinerària al GiLUG. Però l'he escrit a un compte de Gmail, i
les dades les he xifrat.

Immediatament he rebut el rebuig de Google per la seva política
d'inseguretat;
https://support.google.com/mail/?p=BlockedMessage

Convido tothom a què reflexioni si realment és fonamental per a la vida
de cadascú, subscriure serveis amb aquesta gent.

L'article 18.3 de la constitució espanyola diu:
«Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las
postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.»
I l'article 18.4 diu:
«La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de
sus derechos.»
Doncs aquesta gent de Califòrnia hi passen per sobre.


Narcis Garcia

__________
I'm using this dedicated address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.


Reply to: