[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Comanda su amb parametres diversos2016-03-20, 12:17 (+0100); Narcis Garcia escriu:
> El getopt sembla la millor solució; no veig aleshores la utilitat del
> doble guió -- pel su.

su -- -c "$args"  i
su -c "$args"

fan coses diferents.  Tots dos executen /bin/bash (o el que l'usuari tingui
configurat com a shell per defecte) com a root i passen els arguments -c
"$args" a /bin/bash.  La diferència és que en el primer cas s'executa de
forma interactiva (amb l'entrada connectada al terminal) i en el segon no,
per tant si el programa és interactiu no funcionarà correctament en la
versió sense el doble guió.

També hi ha el problema que els arguments s'han de citar amb les cometes
adequades, però la sintaxi exacta depèn de cada shell.  Per exemple, si
l'usuari té configurat tcsh en lloc de bash o sh li hauries de dir al getopt
que utilitzi les cometes adequades per a tcsh.


Reply to: