[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Comanda su amb parametres diversos2016-03-19, 19:26 (+0100); Narcis Garcia escriu:
> Fet d'aquestes maneres no es queixa, però només passa el primer
> paràmetre i no els següents:
> 
> su root -- -c "$@"
> su -- -c "$@"
> 
> És a dir, que si executo:
> ./llansador.sh nano --boldtext "Un document.txt"
> Només té efecte el "nano"; la resta és ignorat.

Tens raó, el -c només agafa el primer argument.  Em sembla que has de
combinar tots els arguments en un de sol, es pot fer amb el getopt

args="$(getopt -s sh -o "" -- -- "$@" | cut -c 5-)"
su -- -c "$args"


Reply to: