[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Arraid amb dos discos SATA idènticsEn/na Jordi Funollet ha escrit:
On Monday 05 October 2009 18:16:21 Daniel wrote:
He seguit les instruccions que em va enviar en Pep Nieto
(http://www.itais.net/2005/11/04/tutorial_para_montar_un_raid_en_debian_s/)
per engegar un raid en un sistema en marxa, i un cop solventat el
problema del mkinitramfs (en les instruccions figura com mkinitrd)
sembla que ara funciona correctament. Si més no, ara arranca a
/dev/md126 i els fitxers que canvien o s'afegeixen al directori / també
canvien o s'afegeixen a /dev/sda1/, que serien les "còpies" per
entendre'ns. Per veure aquestes "còpies" he de muntar /dev/sdax sobre
els corresponents /mnt/sdax; suposo que vaig bé. Ja ho veurem quan peti
algun disc...

Xafarderia pura: m'ensenyes que surt del 'cat /proc/mdstat'? I posats a demanar, un 'mount'; no estic segur d'haver entès el tutorial.
elias@Daniel-Debian:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md126 : active (auto-read-only) raid1 sdb1[1]
   224548416 blocks [2/1] [_U]
md127 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]
   259682624 blocks [2/2] [UU]
unused devices: <none>


elias@Daniel-Debian:~$ mount
/dev/md126 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620)
/dev/md127 on /disc2 type ext3 (rw,errors=remount-ro)
rpc_pipefs on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)

Mare de Déu! Tot això tinc dins l'ordinador?

Adjunto també el fstab, per si de cas.

elias@Daniel-Debian:/etc$ pg fstab
# /dev/hda1 /mnt/hda1 ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
#/dev/sda2 /disc2 ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
#/dev/sda1 /     ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/md127 /disc2 ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/md126 /     ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1


/dev/sda3 /swap swap defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hdc /media/cdrw2 iso9660 ro,user,noexec,noauto 0 0
/dev/hdd /media/cdrom0 iso9660 ro,user,noauto 0
# /dev/sda1 /mnt/sda1 ext3 rw,exec,user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 vfat rw,user,noauto 0 0
proc /proc proc defaults 0 0

Si hi veus algun disbarat, diga'm-ho, si us plau.

--

Daniel Elias
Usuari de Linux nº 461584


Reply to: