[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sense cdrom en upgrade a 2.6.8 (conclusions)



On Fri, Dec 17, 2004 at 12:02:56PM +0100, MarC wrote:
> conclusions: despres del meu calvari personal, puc dir que la gent que 
> esta empaquetant kernels 2.6.8 s'esta descuidant moltes coses i molta 
> gent per internet esta tenint problemes.

Hmm, no sé si et dones compte de que això és un troll en tota regla.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: