[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sense cdrom en upgrade a 2.6.8On Mon, Dec 13, 2004 at 06:27:02PM +0100, MarC wrote:
> tinc un disc sata i va be pero els CDROMS (son tipus ide) no me'ls detecta!!

Així a primera vista, supose que estàs tenint el problema que fa que el
driver de la teua controladora SATA prenga el control del bus normal, on
tens el CD, però no sap què fer amb ell.

La solució en el teu cas seria, supose, regenerar l'initrd però dient-li
que carregue l'ide-generic primer de tot.

No sé si això es fa afegint "ide-generic" al fitxer
/etc/mkinitrd/modules o cal fer alguna cosa més abans de refer l'initrd
i reiniciar.

Nois, udev rules. :)

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: