[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: gdmOn Sat, May 15, 2004 at 11:38:24PM +0200, Lluis wrote:
> > El mantenidor de gdm es nega a fer que /etc/init.d/gdm llegeixca
> > /etc/environment per a veure quin és la llengua per defecte del sistema,
> > perquè diu que no vol llegir un fitxer de cofniguració de PAM
> > directament, i que hi hauria d'haver un altre lloc on es defineix la
> > llengua per defecte. Una vegada implementen això en els paquets de la
> > libc, serà possible inclús traduir els missatges d'arrencada (Starting
> > Foo: food). Aquest canvi no el volen aplicar en Sarge, pq diuen que és
> > massa gran per al pseudo freeze que tenim en base.
> mmmm, be, sabent l'explicacio ara ja em quedo mes tranqui, com a minim a
> part de saber el que, tb sabem el pq

Casualitats de la vida, després de més d'un any reclamant una solució a
aquest bug, justament avuí el mantenidor ha pujat una versió que arregla
el problema d'una altra manera.

També desde aquesta nit es podrà executar el gdmconfig des del menú de
GNOME sense ser root, ja que li ha afegit suport per a gksu.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: