[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: gdmOn dv, 2004-05-14 at 00:36, Lluis wrote:
> El 13/05/04, a les 17:57:11, javier ens deleità amb les següents paraules:
> > és possible que sigui aquest el teu problema?
> > 
> no ho crec pas, pq un cop entro a la meva sessio o a alguna altre de
> qualsevol usuari a traves de gdm, no puc canviar a les consoles ni matar
> les Xs amb les tecles, i aixo provat amb diferents entorns (i si, la
> Alt funciona, doncs tinc un Ctrl+Alt+g per obrir el galeon que funciona)
> 
> en canvi, si entro des de wdm (que es l'altre que tinc instal.lat) si
> que funciona tot... :?
> 
> una altra cosa que em te intrigat es que gdm tan aviat apareix en catala
> com en angles... i no se pq...

Sobre aquest darrer punt no tinc la resposta exacte, però puc afegir una
mica de llum explicant què passa al meu sistema:

Quan arrenca Linux, el gdm (gdmgreeter en el meu cas) surt en anglès.

Si obro una consola i reinicio el gdm (/etc/init.d/gdm restart)
aleshores surt en català.

Interpreto que en la consola de Login la variable d'entorn "LANG" està
definida correctament, i el gdm la usa per escollir l'idioma de
presentació. En canvi, quan el sistema arrenca, la variable "LANG" no
queda definida correctament, i el gdm surt en anglès.

No sé si algú podrà confirmar aquest punt, i explicar on c**llons s'ha
de definir el ditxós LANG, perquè jo ho tinc ben definit al
/etc/environment i el gdm ni cas.

Orestes

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: