[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: gdmOn Fri, May 14, 2004 at 12:57:40PM +0200, Orestes Mas wrote:
> > > és possible que sigui aquest el teu problema?
> > no ho crec pas, pq un cop entro a la meva sessio o a alguna altre de
> > qualsevol usuari a traves de gdm, no puc canviar a les consoles ni matar
> > les Xs amb les tecles, i aixo provat amb diferents entorns (i si, la
> > Alt funciona, doncs tinc un Ctrl+Alt+g per obrir el galeon que funciona)

Tens un fitxer .Xresources i .Xmodmap? Si és així, millora si els mous a
u altre lloc?

> No sé si algú podrà confirmar aquest punt, i explicar on c**llons s'ha
> de definir el ditxós LANG, perquè jo ho tinc ben definit al
> /etc/environment i el gdm ni cas.

El mantenidor de gdm es nega a fer que /etc/init.d/gdm llegeixca
/etc/environment per a veure quin és la llengua per defecte del sistema,
perquè diu que no vol llegir un fitxer de cofniguració de PAM
directament, i que hi hauria d'haver un altre lloc on es defineix la
llengua per defecte. Una vegada implementen això en els paquets de la
libc, serà possible inclús traduir els missatges d'arrencada (Starting
Foo: food). Aquest canvi no el volen aplicar en Sarge, pq diuen que és
massa gran per al pseudo freeze que tenim en base.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: