[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nou myspell-caI això s'aplica també als altres diccionaris d'openoffice que tinguem instal·lats (castellà, anglès, alemany...)?


Exacte. Tothom hauria de desinstal·lar-se aquest paquet i utilitzar
myspell-ca; exceptuant aquells usuaris que per alguna raó o altra encara
estiguin utilitzant openoffice 1.0

Quim

Attachment: pgp9uAu26s_t2.pgp
Description: PGP signature


Reply to: