[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nou myspell-caOn dt, 2003-11-18 at 11:49, Jordi Mallach wrote:

> > - openoffice.org-spellcheck-ca
> 
> Aquest és l'antic format de diccionaris d'OOo, si no m'equivoque. Amb
> OOo 1.1 ja no fa falta.

Exacte. Tothom hauria de desinstal·lar-se aquest paquet i utilitzar
myspell-ca; exceptuant aquells usuaris que per alguna raó o altra encara
estiguin utilitzant openoffice 1.0
-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: