[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nou myspell-caOn dt, 2003-11-18 at 17:45, Quim Gil wrote:
> I això s'aplica també als altres diccionaris d'openoffice que tinguem 
> instal·lats (castellà, anglès, alemany...)?

Sí.

-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: