[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes amb les XOn Sat, May 17, 2003 at 11:04:43AM +0200, David Barrabes wrote:
> Ja em convenç utilitzar el driver "nv", i que no tingui acceleració 3D no
> m'inporta... el problema està en que, amb aquest driver, no aconsegueixo que
> funcionin les x... alguna suggerència d'on puc mirar i/o adreçar-me

Has instal·lat els dos paquets que t'he suggerit?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpPA35CB5RV9.pgp
Description: PGP signature


Reply to: