[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes amb les XDavid Barrabes (davidb@tau.uab.es):
> Ja em convenç utilitzar el driver "nv", i que no tingui acceleració 3D no
> m'inporta... el problema està en que, amb aquest driver, no aconsegueixo que
> funcionin les x... alguna suggerència d'on puc mirar i/o adreçar-me

T'envio el meu fitxer XF86Config-4 comentat que segurament et pot
servir. L'únic que has de fer és canviar el que no t'agradi i posar-lo
en el directori /etc/X11.


Section "ServerLayout"
	Identifier	"Default Layout"
	Screen		"Default Screen"
	InputDevice	"Teclat"
	InputDevice	"Mouse"
EndSection

Section "ServerFlags"
	Option		"AllowMouseOpenFail"	"true"
	Option		"StandbyTime"		"10"
	Option		"OffTime"		"15"
EndSection

Section "Files"
	FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/misc"
	FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/TrueType"
	FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/Type1"
	FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
	FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
	FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
EndSection

Section "Module"
	Load	"GLcore"
	Load	"bitmap"
	Load	"dbe"
	Load	"ddc"
	Load	"extmod"
	Load	"freetype"
	Load	"glx"
	Load	"record"
	Load	"speedo"
	Load	"type1"
EndSection

Section "InputDevice"
	Identifier	"Teclat"
	Driver		"keyboard"
	Option		"CoreKeyboard"
	Option		"XkbRules"	"xfree86"
	Option		"XkbModel"	"pc102"
	Option		"XkbLayout"	"es"
	Option		"AutoRepeat"	"500 30"
        Option		"XkbOptions"	"ctrl:ctrl_aa"
EndSection

Section "InputDevice"
	Identifier	"Mouse"
	Driver		"mouse"
	Option		"CorePointer"
#
# A la següent opció has de posar /dev/psaux si el teu mouse és tipus ps/2
# o /dev/ttyS0 o /dev/ttyS1 si és un mouse de sèrie.
#
	Option		"Device"		"/dev/gpmdata"
#
# El protocol del mouse n'hi ha de molts tipus, però els més corrents són
# PS/2, MouseSystems, MouseMan, Microsoft, Auto
#
	Option		"Protocol"		"PS/2"
	Option		"Buttons"		"3"
EndSection

Section "Device"
	Identifier	"Video Card"
	Driver		"nv"
	Option		"UseFBDev"		"false"
	Option		"ShadowFB"		"false"
EndSection

Section "Monitor"
	Identifier	"Monitor"
#
# Les freqüències de refresc hauries de posar les del teu monitor, però
# si deixes aquestes no crec que passi res
#
	HorizSync	30-70
	VertRefresh	50-120
	Option		"DPMS"
EndSection

Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Device		"Video Card"
	Monitor		"Monitor"
#
# Això és la "profunditat de color" a utilitzar
#
	DefaultDepth	24
	SubSection "Display"
		Depth		1
		Modes		"1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		4
		Modes		"1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		8
		Modes		"1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		15
		Modes		"1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		16
		Modes		"1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		24
		Modes		"1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
EndSection

Section "DRI"
	Mode	0666
EndSection

En fi, jo crec que això hauria de funcionar amb pràcticament qualsevol
targeta nvidia, monitor, teclat i mouse. Però si no funciona envia'ns
els missatges d'error o dificilment et podrem ajudar.

-- 
Ernest Adrogué
eadrogue(at)gmx.net
GnuPG key Id: 1024D/16A6375D 2001-12-30

Attachment: pgpMZhK_auXL9.pgp
Description: PGP signature


Reply to: