[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: era: problemes amb les XOn Sat, May 17, 2003 at 01:27:13PM +0200, Ernest Adrogué wrote:
> > hola, tinc un problema,he fet aixo en una consola i ara no puc escriure
> > ñ's ni ç dintre de la shell ni del vi,

Si crees un fitxer ".inputrc" al teu directori personal, amb el següent
contingut, ajuda?

set meta-flag on
set convert-meta off
set input-meta on
set output-meta on
set bell-style visible

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpv171J8WpWE.pgp
Description: PGP signature


Reply to: